Ông Ngô Quang Huy

Phó Giám đốc, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông

Ông Ngô Quang Huy

Phó Giám đốc, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông

Biography

Thạc sỹ Ngô Quang Huy là chuyên viên nghiên cứu, phát triển và triển khai về các công cụ và giải pháp về kiểm tra và bảo đảm an toàn thông tin từ năm 2000 phục vụ cho mục đích quốc phòng, cơ quan trọng yếu của nhà nước và doanh nghiệp. Từ năm 2006 đến nay Ths Ngô Quang Huy công tác tại Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp Máy tính Việt nam, tham gia xây dựng nhiều tiêu chuẩn, hướng dẫn, quy trình và tư vấn xây dựng và triển khai hệ thống quản lý an toàn thông theo hướng tiêu chuẩn ISO 27001 đồng thời triển khai hệ thống giám sát các sự cố an toàn mạng quốc gia phục vụ cho nhiều cơ quan trọng yếu như: Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, Báo Đảng Cộng sản, Hội nông dân và nhiều địa phương trên cả nước v.v…

Chủ đề bài nói:

Triển khai giám sát an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin phục vụ Chính phủ điện tử

Giám sát an toàn hệ thống thông tin là một trong các biện pháp quan trọng trong công tác đảm bảo an toàn thông tin, việc giám sát tốt sẽ giúp cho các cơ quan tổ chức phát hiện sớm các tấn công, nguy cơ, thách thức về an toàn thông tin để hạn chế tối đa các sự cố và rủi ro an toàn thông tin và cũng đã được hướng dẫn tại Thông tư số 31/2017/TT-BTTT tháng 12 năm 2017. Tuy nhiên quá trình triển khai giám sát có nhiều khó khăn, vướng mắc trong cả nguồn lực con người, công cụ kỹ thuật và các quy trình. Bài trình bày nhằm chia sẻ một số kinh nghiệm đúc kết trong triển khai giám sát an toàn hệ thống thông tin của VNCERT trong những năm gần đây và một số khuyến nghị.