Ông Trần Đức Sự

Giám đốc Trung tâm CNTT và Giám sát An ninh mạng, Ban Cơ yếu chính phủ

Ông Trần Đức Sự

Giám đốc Trung tâm CNTT và Giám sát An ninh mạng, Ban Cơ yếu chính phủ

Biography

– 02/1989 – 12/2004: Giảng viên khoa Mật mã- Học viện KTMM, Ban cơ yếu Trung ương nay là Ban Cơ yếu Chính phủ
– 12/2004 – 07/2007: Phó trưởng khoa phụ trách, Trưởng khoa An toàn thông tin – Học viện KTMM, Ban cơ yếu Chính phủ
– 08/2007 – 08/2011: Trưởng khoa An toàn thông tin – Học viện KTMM, Ban cơ yếu Chính phủ, Bộ Nội vụ
– 09/2011 – 02/2014: Trưởng khoa An toàn thông tin – Học viện KTMM, Ban cơ yếu Chính phủ
– 03/2014 – Đến nay: Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin và giám sát an ninh mạng, Ban cơ yếu Chính phủ

Chủ đề:

Đảm bảo an toàn thông tin cho các mạng CNTT cơ quan Đảng, nhà nước của Ban cơ yếu chính phủ trước cuộc cách mạng 4.0