Ông Trần Quang Hưng

Security Expert, Authority of Information Security, Ministry of Information & Communications

Ông Trần Quang Hưng

Security Expert, Authority of Information Security, Ministry of Information & Communications

Biography

Chủ đề bài nói:

Vai trò cảnh bảo sớm các mối nguy hại an toàn thông tin đối với các cơ quan tổ chức