Sự kiện trước

SECURITY WORLD 2017

Thời gian: 04 Tháng 4, 2017
Địa điểm: Khách sạn Melia Hà Nội
Chủ đề hội thảo: Bảo đảm an ninh mạng, an ninh thông tin trong thời kỳ Cách Mạng Công Nghiệp lần thứ 4

Ảnh sự kiện

SECURITY WORLD 2015

previous-event5

Địa điểm: 25/03/2015
Venue:Khách sạn Melia Hanoi
Chủ đề hội thảo: Tăng cường Bảo mật & An toàn thông tin trong môi trường rủi ro hiện nay
Ảnh sự kiện

SECURITY WORLD 2016

Thời gian: 29 Tháng 3, 2016
Địa điểm: Khách sạn Melia Hà Nội
Chủ đề hội thảo: Giám sát An Toàn Thông Tin và Bảo Mật Dữ Liệu: Yêu Cầu Bức Thiết Trong Kỷ Nguyên Số

Ảnh sự kiện

SECURITY WORLD 2014

previous-event4

Địa điểm: 18 – 19/03/2014
Địa điểm:Khách sạn Melia Hanoi
Chủ đề hội thảo: AGắn kết chiến lược an toàn thông tin với các mục tiêu tăng trưởng và phát triển

Ảnh sự kiện

SECURITY WORLD 2013

previous-event3

Thời gian: 26 – 27/03/2013
Địa điểm: Hanoi Tower, Hanoi
Chủ đề hội thảo: An ninh thông tin: Các xu thế và thách thức trong kỷ nguyên công nghệ số mới

Ảnh sự kiện

SECURITY WORLD 2012

Thời gian: 21- 23/03/2012
Địa điểm: Hanoi Tower, Hà Nội
Chủ đề hội thảo: An ninh bảo mật và Hiện đại hóa xã hội: Tạo dựng niềm tin, thúc đẩy sử dụng các dịch vụ xã hội hiện đại
Ảnh sự kiện